• Polski
 • Українська
 • English
 • PRZEJDŹ DO ZAPISU

  Regulamin Konkursu

  Regulamin konkursu Uśmiechnij się Mamo!

  ( zwanego dalej konkursem )

  § 1. Organizator Konkursu 

  Organizator konkursu 

  Juzala Medical Group sp z.o.o ul.Hoża 55/19, 00-681 Warszawa

  Nip 7011046156, zwana dalej „Organizatorem”.

  § 2. Uczestnicy Konkursu 

  1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba która ukończyła 18 rok życia za zgodą opiekunów prawnych w zakresie uczestnictwa w konkursie i przetwarzania danych osobowych. Uczestnikiem konkursu musi być osoba zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadająca: dostęp do internetu, przeglądarki internetowej wraz z narzędziami do tego wymaganymi tj. komputer, telefon, tablet. Osoba wyrażająca zgody na pliki cookie w przeglądarce internetowej oraz posiadająca konta imienne w serwisach Internetowych Facebook / Instagram itp. 
  2. Konkurs wyklucza uczestnictwo osób będących zatrudnionym w spółce Juzala Medical Group, będącej Organizatorem oraz kontrahentów spółki, osób bliskich i spokrewnionych z nimi wg art. 446 § 2-4k.c
  3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
  4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwisfacebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

  § 3. Zasady Konkursu.

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i uwarunkowany jest dostosowaniem się do wymaganych warunków tj: 

  • 1. Polub i zaobserwuj profil @_boutique_dental
  • 2. Napisz komentarz pod postem; Przywołaj kadr ze swojego życia w którym pamiętasz, jak Twoja MAMA się uśmiechała. 
  • 3. Oznacz w tym komentarzu osoby/profile, których uśmiech również „zaraża” pozytywną energią. 
  • Z grona uczestników zostaną wybrane 3 profile których wynik w całości zostanie ogłoszony w poście na profilu Boutique Dental 26 maja.  

  2. Wygrane profile, a wraz z nimi osoby aby otrzymać nagrodę mają w obowiązku akceptację regulaminu oraz treści z nim związanych, akceptację i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z udziałem w Konkursie.

  3. Konkurs trwa od 7 maja 2023 r. od godz. 18.00 do 25 maja 2023 r. do godz. 20:00. 

  4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu Instagram.

  5. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu warunków Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

  § 4. Nagroda. Wyniki Konkursu. 

  1. Nagrodami w Konkursie są: 

  a. Nagroda nr 1 : zabieg wybielania zębów Lampą Beyond ( wartość 1500 zł) brutto

  b. Nagrody nr 2: szczoteczka Philips Soni Care ( wartość 1000 zł ) brutto 

  c. Nagroda nr 3: konsultacja stomatologiczna u lekarza stomatologa w zakresie protetyki z pełną diagnostyką radiologiczną  ( wartość 600 zł ) brutto 

  2. Wyniki Konkursu –  Zwycięzca otrzyma indywidualną wiadomość o wygranej za pośrednictwem serwisu Instagram w treści prywatnej w terminie do godziny 20:00 do 26 maja 2023.

  3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do odbioru nagrody w wyznaczonych przez organizatora terminach. 

  Nagroda nr 1 do 10 czerwca 2023 : zabieg wybielania zębów Lampą Beyond ( wartość 1500 zł) brutto

  b. Nagrody nr 2 do 10 czerwca 2023 : szczoteczka Philips Soni Care ( wartość 1000 zł ) brutto 

  c. Nagroda nr 3 do 10 czerwca 2023 : konsultacja stomatologiczna u lekarza stomatologa w zakresie protetyki z pełną diagnostyką radiologiczną  ( wartość 600 zł ) brutto Zwycięzca Konkursu ma obowiązek osobistego stawiennictwa w celu odbioru ww nagród. 

  4. W przypadku gdy zwycięzca Konkursu z przyczyn od siebie zależnych nie odbierze nagrody,

  w terminie o którym mowa w ust. 3 powyżej, traci prawo do nagrody co zastrzega sobie Organizator konkursu. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść praw do nagrody na inną osobę. 

  5.Koszty i opłaty od nagrody zostaną w pełni pokryte przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wykluczając dojazd po odbiór nagrody i inne dotyczące stawiennictwa w Boutique Dental.  

  6. Uczestnik Konkursu jest świadomy warunków i zaleceń przedzabiegowych w celu odbioru wygranej nagrody w postaci wybielania zębów. Pacjent – powinien zostać zakwalifikowany do zabiegu wybielania przez stomatologa lub higienistkę stomatologiczną. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania do zabiegu w postacie, leczenia zachowawczego, higienizacji czy badań radiologicznych.

  § 5. Prawa autorskie.

  1. Uczestnik Konkursu wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na opublikowanie swojego nazwiska, pseudonimu na profilach społecznościowych Boutique Dental na Facebooku i Instagramie.

  § 6. Reklamacje.

  1. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wniesienia reklamacji dotyczącej Konkursu w terminie do dnia 1 czerwca 2023 roku. 

  2. Reklamacje powinny zostać nadesłane w formie pisemnej na adres Organizatora bądź za pośrednictwem wiadomości e – mail na adres: kontakt@boutiquedental.pl 

  3. Reklamacja powinna zawierać: dane Uczestnika Konkursu (imię, nazwisko), adres

  do korespondencji lub adres e – mail, przyczyny złożenia reklamacji z dopiskiem : Uśmiechnij się Mamo! Reklamacje złożone po terminie nie będą podlegały rozpoznaniu. 

  4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  5. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiona o rozpatrzeniu reklamacji przez Organizatora na adres podany w reklamacji.

  § 7. Dane osobowe. RODO

  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119/1) – zwanego dalej RODO r., informuję, iż:

  1.Administratorem danych jest Juzala Medical Group sp z.o.o ul. Hoża 55/19, 00-681 Warszawa NIP 7011046156. 

  2.Dane Inspektora RODO – Przemysław Juzala, Juzala Medical Group sp z.o.o 

  3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane w celach marketingowych.

  4. Pani/Pana Dane osobowe będą wykorzystywane w celach kontaktowych drogą elektroniczną i telefoniczną. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. b, c, d, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj.: 

  – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  5.Pani/Pana dane osobowe mogą być publikowane pod adresem: https://www.instagram.com/ _boutique_dental/ W związku z powyższym Pani/Pana dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

  6.Regulamin Instagram znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/help/instagram/

  2000935033561463 https://www.facebook.com/policies_center/

  7.Posiada Pani/Pan prawo:

  -dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,

  -usunięcia danych z wyjątkiem zwycięzcy Konkursu, któremu uprawnienie to nie przysługuje zgodnie z art. 17 ust. 3 b, d RODO;

  -ograniczenia przetwarzania;

  -do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych z wyjątkiem zwycięzcy konkursu, któremu uprawnienie to nie przysługuje zgodnie z art. 17 ust. 3 b, d RODO;

  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie określonym przepisami prawa.

  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym przepisami prawa. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.

  11. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

  – kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

  – gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  – dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;

  • gdy zgłosił sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w sprzeciwie. Jeżeli zamierza Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@boutiquedental.pl

  12. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

  Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

  • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią; przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeżeli zamierza Pan/Pani zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@boutiquedental.pl

  13. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

  Ma Pan/Pani prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo Administrator udostępnia dane osobowe w formacie CSV, jeżeli jednak dane mają zostać udostępnione w innym formacie, prosimy o wskazanie preferowanego formatu w swoim żądaniu. W miarę możliwości Administrator postara się udostępnić dane we wskazanym formacie. Może Pan/Pani również zażądać, aby Administrator przesłał jego dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeżeli zamierza Pan/ Pani zażądać przeniesienia swoich danych osobowych prosimy o zgłoszenie żądania na adres: kontakt@boutiquedental.pl

  § 8. Postanowienia końcowe.

  1. Treść Regulaminu Konkursu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz

  na jego stronie internetowej www.boutiquedental.pl 

  2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mającharakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu. 

  3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  4. Serwisy Instagram/Facebook są zwolnione z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie. Organizator Konkursu korzysta z serwisów Instagram/Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność.

  5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowania mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

  error: Content is protected !!