• Polski
 • Українська
 • English
 • PRZEJDŹ DO ZAPISU

  Polityka prywatności

  -INFORMACJA DLA PACJENTA – POLITYKA PRYWATNOŚCI-

  Administratorem danych osobowych pacjentów Boutique Dental jest spółka Juzala Medical Group sp.z.o.o z siedzibą przy ul.Hoża 55/19, 00-681 w Warszawie zwaną dalej – Administratorem danych.  

  Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych jest Juzala Medical Group sp.z.o.o. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

  Kontakt związany z udzieleniem informacji o przetwarzaniu Twoich danych można kierować na adres administracja@boutiquedental.dkonto.pl bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pacjentom przysługuje prawo do: 

  • uzupełnienia i uaktualnienia danych 
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
  • przenoszenia danych  

  Gromadzone dane to przede wszystkim dobrowolne informacje podane przez samego pacjenta podczas wypełniania dokumentacji wejściowej do gabinetu  tzw. wywiadu lekarskiego. W ramach gromadzenia danych  

  Zakres przetwarzanych danych pacjentów: 

  • imię, nazwisko 
  • nr PESEL lub numer innego dowodu tożsamości jeśli nie posiadasz numeru pesel  
  • data urodzenia  
  • adres zamieszkania i adres do korespondencji 
  • adres e-mail  
  • numer telefonu  

  Każdorazowo tworząc dokumentację medyczną i historię leczenia pacjenta, weryfikujemy jego tożsamość poprzez okazanie aktualnego dokumentu. Każda wykonana wizyta w Boutique Dental wiąże się z odnotowaniem wszystkich informacji związanych z procesem leczenia pacjenta. Pacjent może również wyrazić zgody na użycie, skróconych narzędzi marketingowych których celem jest kontakt bezpośredni pozwalający na: 

  • Przypomnienie o umówionej wizycie  
  • Aktualnych ofertach  
  • Informacji o prowadzonych kampaniach zdrowotnych  
  • Zaproszeń do badań profilaktycznych  
  1. Celem gromadzenia/przetwarzania danych jest:
  • Ustalenie tożsamości pacjenta poprzedzające zawarcie umowy i realizację umowy o świadczeniu usług zdrowotnych 
  • Tworzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji medycznej pacjenta wypełnienia 
  • Odbiór i archiwizacja oświadczeń, w których pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do swojej dokumentacji medycznej 
  • Prowadzenie rozliczeń i sprawozdań finansowo-rachunkowych  
  • Kontakt z pacjentem w celu dokonania rezerwacji, odwołania rezerwacji, udzielenia informacji o możliwych opóźnieniach, możliwości odbioru badań, kosztów leczenia, przypomnieniu o planowanym przeglądzie stomatologicznym czy wizycie kontrolnej  
  • Promocja zdrowia – przesłanie oferty informacyjnej o towarach, usługach, akcjach promocyjnych, wydarzeniach prozdrowotnych organizowanych przez Boutique Dental. Decydując się na wykorzystanie adresu e-mail lub numeru telefonu możemy przedstawić pacjentowi ww. 

  Kto może otrzymać dane pacjenta: 

  • osoby upoważnione przez pacjenta w ramach realizacji świadczeń  
  • dostawcom usług i kontrahentom współpracującym z Boutique Dental w celu realizacji świadczeń medycznych tj. laboratoria protetyczne, laboratoria diagnostyczne  
  • dostawcą usług informatycznych specjalizujących się elektronicznej dokumentacji medycznej  
  • Podmioty lecznicze współpracujące z Boutique Dental w celu udzielenia świadczenia  

  Przekazanie danych do krajów UE i po za teren UE.  

  Dane pacjentów mogą zostać przekazane po za teren i od krajów UE ze względu na fakt, współpracy międzynarodowej z dostawcami usług. Proces ten odbywać się będzie na podstawach umów i regulacji prawnych zapewniających najwyższy poziom ochrony danych m.in przez Komisję Europejską.  

  Prawa pacjenta dotyczące danych: 

  • Do uzupełnienie 
  • Sprostowanie 
  • Usunięcie 
  • Wstrzymanie przetwarzania 
  • Ograniczenie przetwarzania  

  Każdy z pacjentów – ma możliwość złożenia zapytania dotyczącego zasad gromadzenia i przestrzegania ochrony danych osobowych. Kontakt do Administratora danych administracja@boutiquedental.dkonto.pl 

  Czy pacjent ma obowiązek podania danych osobowych ? 

  Udzielenie informacji niezbędnych do udzielenia świadczenia w gabinecie stomatologicznym Boutique Dental, odbywa się na zasadzie dobrowolności. Brak zgody udzielenia informacji związanych z danymi osobowymi może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług, co wiąże się z odmową udzielenia świadczenia. Będąc podmiotem leczniczym, ustawodawca wymaga od nas odpowiedniej ilości danych abyśmy mogli zarówno udzielić świadczenia pacjentom jak i prowadzić zgodnie z zasadami dokumentacje medyczną po zabiegową. Dane osobowe, pozwalają na oznaczenie tożsamości pacjenta i wspierają proces diagnostyczny. Ustawodawca również narzuca na podmiot leczniczy, obowiązek finansowo-sprawozdawczy. Skutkuje to potrzebą rejestru danych w ramach fiskalizacji usług udzielonych pacjentom. Aby móc swobodnie komunikować się z recepcją gabinetu – pacjent ma możliwość wyrażenia zgody na działania marketingowe które pozwolą wysyłać sms, email i treści związane z aktualną ofertą gabinetu. Pacjent ma prawo takową zgodę w każdym momencie wycofać. 

   Czas przechowywania danych:

  • Dokumentacja medyczna 20 lat od dnia ostatniego wpisu  
  • Dokumentacja radiologiczna 10 lat od dnia wykonania ostatniego badania 
  • Dokumentacja administracyjna rozliczeniowo- finansowa 5 lat  
  • Zgody marketingowe do momentu odwołania  

  Pacjentowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych osobowych w Boutique Dental, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli odbywa się ono na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

  Pacjentowi, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO); (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1)Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest: Juzala Medical Group sp z.o.o ul.Hoża 55/19, 00-681 Warszawa, NIP 7011046156

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: administracja@boutiquedental.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C i art. 9 ust. 2 lit. h RODO

  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz laboratoria analityczne i inne podmioty, w tym podmioty lecznicze, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu udzielania świadczeń medycznych, prowadzenia obsługi administracyjnej, informatycznej, rozliczeniowej i związanej ubezpieczeniem społecznym;

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w trym przez okres 20 lat, bądź, w przypadku zgonu pacjenta – 30 lat.

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

  7) ma Pani/Pan prawo wzniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  8) podanie danych osobowych w celu realizacji świadczeń medycznych jest obligatoryjne na mocy odrębnych przepisów prawa.

   

   

  error: Content is protected !!