• Polski
 • Українська
 • English
 • PRZEJDŹ DO ZAPISU

  Regulamin organizacyjny Boutique Dental

  Regulamin organizacyjny Boutique Dental  Gabinetu Stomatologicznego należącego do podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa.

  Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental należącym do Juzala Medical Group sp.z.o.o w Warszawie określa:

  1. Zadania podmiotu
  2. Zakres udzielanych świadczeń
  3. Miejsce udzielania świadczeń i struktura organizacyjna
  4. Planowanie i przebieg obsługi pacjentów oraz procedury udzielania świadczeń
  5. Zasady związane z dokumentacją medyczną
  6. Gwarancje, rękojmia, zadatek
  7. RODO ochrona danych i ich przetwarzanie
  8. Monitoring wizyjny
  9. Przepisy końcowe porządkowe

  OPIS SZCZEGÓŁOWY:

  1. Boutique Dental – gabinet stomatologiczny ul.Hoża 55 lok 19, 00-681 Warszawa, Juzala Medical Group sp.z.o.o NIP 7011046156, REGON 389570233.
  2. PODMIOT LECZNICZY – JUZALA MEDICAL GROUP SP.Z.O.O posiada wpis do KRS o numerze 00009130086. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą otrzymała jako podmiot leczniczy z numerem księgi rejestrowej 000000245102 . Głównym zakresem świadczeń podmiotu są : ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,  stomatologiczna praktyka lekarska endodoncja, protetyka i chirurgia  oraz realizacja usług z zakresu rentgenodiagnostyki ( punktowej, tomografii cyfrowej i zdjęć pan tomograficznych).
  3. Świadczenia w zakresie usług stomatologicznych udzielają lekarze dentyści, higienistki stomatologiczne oraz z zakresu technik dentystycznych i prac protetycznych- technicy dentystyczni. Świadczenia udzielane są na podstawie umów współpracy.

  I. ZADANIA PODMIOTU

  1. Boutique Dental jako gabinet stomatologiczny świadczy usługi z zakresu stomatologii w specjalnościach:

  • Leczenie zachowawcze
  • Leczenie endodontyczne pod mikroskopem
  • Zabiegi profilaktyczne
  • Periodontologia
  • Konsultacje i rentgenodiagnostyka
  • Stomatologia estetyczna i protetyka cyfrowa
  • Protetyka techniczna cyfrowa
  • Chirurgia
  • Implantologia

  2. Kadra medyczna:

  • Lekarze stomatolodzy
  • Higienistki stomatologiczne
  • Asystentki stomatologiczne
  • Technicy dentystyczni

  3. Kadra administracyjna

  • Recepcja
  • Opiekunowie pacjenta
  • Administracja biura

  4. Certyfikaty i urządzenia

  Zespół Boutique Dental, świadczy usługi z wykorzystaniem nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu medycznego. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty zgodne z wymaganymi normami. Procedury wprowadzone wśród pracowników gabinetu zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz pacjentów.

  II. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

  1. Boutique Dentalświadczy usługi stomatologiczne w zakresie :

  • Leczenia zachowawczego
  • Leczenia endodontycznego pod mikroskopem
  • Zabiegów profilaktycznych
  • Konsultacji i rentgenodiagnostyki
  • Stomatologii estetycznej i protetyki cyfrowej
  • Protetyki technicznej cyfrowej
  • Chirurgii
  • Implantologii

  Szczegółowy wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej boutiquedental.pl w zakładce Cennik.

  https://boutiquedental.dkonto.pl/cennik/

  * zakres udzielanych świadczeń aktualizowany jest co 6 miesięcy

  III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

  Juzala Medical Group sp.z.o.o pod nazwą marki Boutique Dental Gabinet Stomatologiczny, ul.Hoża 55 lok.19 00-681 Warszawa

  Zarząd i kierownicy medyczni Boutique Dental :

  • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala
  • Lek med Ireneusz Juzala

  Administracja:

  • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala
  • Lek med Ireneusz Juzala

  Recepcja i administracja – świadczy usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura, obsługi dokumentacji, rozliczeń oraz informacji dla pacjentów.

  Lekarze i asysta stomatologiczna – udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wymienionym w pkt II , z zachowaniem wszelkiej staranności podczas wykonywanych usług medycznych.

  Higienistki Stomatologiczne – udzielają świadczeń w zakresie profilaktyki jemu ustnej oraz na zlecenie i pod opieką lekarza zabiegów estetycznych ze wskazań protetycznych.

  IV. PLANOWANIE I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTÓW ORAZ PROCEDURY UDZIELANIAŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

  • Gabinet stomatologiczny Boutique Dental udziela świadczeń z zakresu stomatologii w godzinach 9:00 – 20:00 lub 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty w godzinach od 8:00 – 14:00 Aktualne godziny przyjęć pacjentów można znaleźć na stronie boutiquedental.ploraz Google wizytówka.
  • Każdorazowo przyjęcie pacjenta możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu oraz czasu i godziny udzielenia świadczenia. Boutique Dental zastrzega możliwość przyjęcia pacjenta który nie dokonał rezerwacji poprzez recepcję
  • Pacjent ma możliwość otrzymania od Recepcji informacji który z zabiegowców w Boutique Dental będzie odpowiadał spełnieniu jego potrzeb.
  • Przyjęcie pacjenta będzie możliwe po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości pacjenta w recepcji gabinetu oraz wypełnieniu dokumentacji medycznej wejściowej zawierającej dane osobowe wymagane w prowadzeniu dokumentacji medycznej, udzielaniu świadczeń zdrowotnych: PESEL lub numer dowodu , adres korespondencyjny, numer telefonu. Celem zebrania tych danych jest, ustalenie tożsamości przyjmowanego pacjenta. Brak uzupełnienia pełnej dokumentacji wejściowej wraz z wymaganymi danymi, przyczynia się do odmowy udzielenia świadczenia przez placówkę Boutique Dental jako podmiocie leczniczym JUZALA MEDICAL GROUP. W przypadku jak powyżej, lekarz ma obowiązek wskazać inny gabinet który w tym samym zakresie jest w stanie udzielić świadczenia pacjentowi.
  • Pacjent na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu, konsultacji  powinien stawić się w recepcji Boutique Dental aby móc wypełnić odpowiednią dokumentacje przed rozpoczęciem terapii. Dokumentacja z zakresu medyczno-administracyjnego związana będzie z informacją o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, ochroną danych osobowych, pouczenia co do planowanego zabiegu i zaleceń po zabiegowych.
  • Lekarz prowadzący, higienistka stomatologiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu poprzez brak chęci wyrażenia świadomej zgody na zabieg przez pacjenta, braku udzielenia informacji o stanie zdrowia wymaganym do leczenia, numeru Pesel w celu identyfikacji tożsamości pacjenta lub działania nie pozwalającego na bezpieczną diagnozę i podjęcie leczenia lub zagrażające procesowi terapeutycznemu. Ma jednak obowiązek wskazania miejsca gdzie taką pomoc pacjent może otrzymać.
  • Każdorazowo termin umówionej wizyty potwierdzany jest na minimum 12 godzin przed planowanym spotkaniem. Kontakt ze strony recepcji następuje w formie telefonicznej dzwonić na numer podany przez pacjenta lub wiadomości sms z możliwością wykonania potwierdzenia na numer zwrotny, w przypadku braku aktualnego numeru telefonu, recepcja kontaktować się będzie również w formie e-mail. Brak potwierdzenia do godziny 18:00 wizyty automatycznie anuluje dokonaną rezerwację i pozostawia możliwość zapisu innego pacjenta o czym pacjent zostaje poinformowany wiadomością sms odwołującą niepotwierdzoną wizytę.
  • Spóźnienie wynikające z przyczyn po stronie pacjenta do 15-20  minut powoduje możliwość anulacji wizyty przez lekarza prowadzącego i odmowy udzielenia świadczenia. Istnieje możliwość przyjęcia pacjenta, po akceptacji ze strony Kierownika Medycznego lub lekarza prowadzącego.
  • Trzykrotne nie stawienie się pacjenta na planowaną wizytę bez uprzedniej informacji o planowanej nieobecności, pozwala recepcji i administracji Boutique Dental na pobieranie bezzwrotnej zaliczki w formie przedpłaty na konto Juzala Medical Group na poczet kolejnych planowanych wizyt. Wysokość zaliczki 500 zł za godzinę wizyty. Szczegóły informacji o zaliczce gra zadatku w recepcji gabinetu.
  • Pacjenci z bólem zęba po ingerencji stomatologicznej ze strony Boutique Dental, proszeni są o kontakt w jak najszybszym czasie. Recepcja ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego danego pacjenta. Termin wizyty ustalany jest bezpośrednio z lekarzem.
  • Gwarancja i rękojmia na udzielone wybrane świadczenia opisana została w szczegółowej zakładce na stronie pl– gwarancja.
  • Ceny za oferowany zakres usług dostępne są na stronie gabinetu w zakładce cennik. Gabinet zastrzega sobie, możliwość aktualizacji cennika co 12 miesięcy

  V. ZASADY ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ

  Gabinet Boutique Dental tworzy, prowadzi i archiwizuje dokumentacje medyczną udzielonych świadczeń pacjentów.

  Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej z uwzględnieniem wszelkich certyfikatów i procesów zabezpieczających dostęp osób trzecich.

  Udostępnienie dokumentacji medycznej wymaga stosownych zgód udzielonych przez pacjenta. Każdorazowo na prośbę pacjenta, recepcja Boutique Dental ma obowiązek poinformować o możliwościach kopiowania, udostępniania i przesyłania dokumentacji medycznej.

  Dostęp do dokumentacji medycznej, posiadają jedynie osoby zatrudnione w gabinecie stomatologicznym Boutique Dental i spółce Juzala Medical Group , pełniące funkcje administracyjne i udzielające świadczeń zdrowotnych, które przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu jej ochrony danych.

  Każdy z ww.osób złożył stosowne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeń.

  Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona :

  • Samemu pacjentowi na wyraźną jego prośbę
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem stosownego oświadczenia
  • Osobom upoważnionym pisemnie przez pacjenta, na formularzu Boutique Dental za okazaniem dowodu tożsamości, wydawane bez zbędnej zwłoki

  Dokumentacja medyczna należąca do pacjenta dostarczana na nośnikach informatycznych z zewnątrz, nie będzie możliwa do odtworzenia w komputerach należących do Boutique Dental.

  Kserokopie i odpisy dokumentacji medycznej, wydawane są w formie nieodpłatnej.

  VI. GWARANCJA, REKOJMIA, ZADATEK

  Gwarancja / Rękojmia obejmuje:

  • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne – 24 miesiące
  • Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 12 miesięcy
  • Leczenie protetyczne :
  • Wkład koronowo- korzeniowy – 12 miesięcy
  • Onlay  – 24 miesiące
  • Licówki – 24 miesiące
  • Korony i Mosty – 36 miesięcy
  • Protezy ruchome 24 miesiące

  Szczegółowe warunki udzielania gwarancji/rękojmi opisuje : podstrona gwarancja na stronie www.boutiquedental.pl. wszelkich informacji dotyczących zasad udzielenie gwarancji/rękojmi uzyskają Państwo w recepcji gabinetu.

  Zadatek pozwala pacjentowi – zarezerwować wydłużony czas leczenia zespołu medycznego wybranego lekarza i jego asysty wraz z pełnym instrumentarium niezbędnym do udzielenia świadczenia wg planu leczenia. Zadatek opłacany jest od rezerwacji powyżej 90 minut. Zadatek w przypadku rezygnacji na minimum 6 godzin przed zabiegiem lub tuż przed, jest bezzwrotny. Pokrywa on koszty przygotowania zespołu medycznego wybranego lekarza i jego asysty wraz z pełnym instrumentarium. Przed planowanymi dużymi zabiegami chirurgicznymi, protetycznymi i implantologicznymi, Juzala Medical Group sp z.o.o wymaga 50% przedpłaty na konto, na 2 dni przed zabiegiem.

  Kwota zadatku 500 zł – 60 minut.  Szczegóły u lekarza prowadzącego i recepcji gabinetu stomatologicznego.  Standardowe rezerwacje dokonywane są przez recepcję gabinetu stomatologicznego na czas od 30 do 90 minut. Rezerwacji dokonać można poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub e-mail. Rezerwacja jest aktualne w momencie potwierdzenia jej przez recepcję gabinetu.

  Świadczenia, w ramach gwarancji/rękojmi udzielane będą po akceptacji kierownika medycznego.

  Kierownik medyczny, zastrzega sobie 5 dniowy czas na rozpatrzenie pojedynczego przypadku udzielenia gwarancji/rekojmi.

  VII. RODO – OCHRONA DANYCH I ICH PRZETWARZANIE

  Administratorem danych osobowych pacjentów, kontrachentów i osób zatrudnionych w Boutique Dental jest Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa

  Administrator pełniący funkcję Zarządu Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental przetwarza i wykorzystuje dane wymagane do świadczenia usług z zakresu:

  • Współpracy z kontrahentami świadczącymi usługi na potrzeby Administratora
  • Udzielania świadczeń medycznych
  • Informowania o terminach i dokonanych rezerwacjach przez pacjentów
  • Procedowanie w sprawach roszczeń, prawno – administracyjnych.
  • Korespondencji drogą e-mail, sms i telefoniczną z pacjentami w celach przekazania informacji o planowanych zabiegach, aktualnych ofertach i promowanych usługach
  • Działania rozliczeniowo – księgowe wynikające z fiskalizacji płatności dokonanych na rzecz Boutique Dental.

  VIII. MONITORING WIZYJNY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego jest Juzala Medical Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Boutique Dental) z siedzibą w Warszawie (00-681), ul. Hoża 55 lok. 19 posiadająca numer NIP: 7011046156, numer REGON: 389570233, KRS 0000913086 nr. tel.: 22 602 02 06, e-mail: administracja@boutiquedental.pl Reprezentowanym przez : Przemysław Juzala
  2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  p.juzala@gmail.com Przemysław Juzala
  3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
  4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone za pomocą tablic informacyjnych na terenie objętym monitoringiem. Monitoring obejmuje:

  • recepcję gabinetu i ciąg komunikacyjny
  • gabinet stomatologiczny nr 1
  • gabinet stomatologiczny nr 2
  • pomieszczenie będące pracownią RTG

  5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych.
  6. Klinika dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia: a) na wniosek osób uprawionych; b) na wniosek organów prowadzących postępowania;
  7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).
  9. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać.
  10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.
  11. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.
  12. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 14. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  13. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Informujemy również, że : Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  VIII. PRZYPISY KOŃCOWE I PORZĄDKOWE

  Zarząd gabinetu Boutique Dental w Spółce Juzala Medical Group sp.z.o.o będącym częścią podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19, 00-681 Warszawa, oświadcza że, wszelkie zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczą i obowiązują, zarówno pracowników zatrudnionych w Boutique Dental jak i kontrahentów oraz pacjentów którym udzielane są świadczenia medyczne.

  Regulamin Organizacyjny dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych osób w recepcji gabinetu oraz na stronie www.boutiquedental.pl

  error: Content is protected !!