• Polski
 • Українська
 • English
 • REGULAMIN ORGANIZACYJNY

  Regulamin organizacyjny Boutique Dental  Gabinetu Stomatologicznego należącego do podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa.

  Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental należącym do Juzala Medical Group sp.z.o.o w Warszawie określa: 

  1. Zadania podmiotu 
  1. Zakres udzielanych świadczeń  
  1. Miejsce udzielania świadczeń i struktura organizacyjna 
  1. Planowanie i przebieg obsługi pacjentów oraz procedury udzielania świadczeń 
  1. Zasady związane z dokumentacją medyczną 
  1. Gwarancje, rękojmia, zadatek 
  1. RODO ochrona danych i ich przetwarzanie
  2. System rejestracji rozmów telefonicznych ochrona danych
  3. Monitoring wizyjny
  4. Prawa Pacjenta
  5. Przepisy końcowe porządkowe  

  OPIS SZCZEGÓŁOWY:

  1. Boutique Dental – gabinet stomatologiczny ul.Hoża 55 lok 19, 00-681 Warszawa, Juzala Medical Group sp.z.o.o NIP 7011046156, REGON 389570233.  
  1. PODMIOT LECZNICZY – JUZALA MEDICAL GROUP SP.Z.O.O posiada wpis do KRS o numerze 00009130086. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą otrzymała jako podmiot leczniczy z numerem księgi rejestrowej 000000245102 . Głównym zakresem świadczeń podmiotu są : ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,  stomatologiczna praktyka lekarska endodoncja, protetyka i chirurgia  oraz realizacja usług z zakresu rentgenodiagnostyki ( punktowej, tomografii cyfrowej i zdjęć pan tomograficznych). 
  1. Świadczenia w zakresie usług stomatologicznych udzielają lekarze dentyści, higienistki stomatologiczne oraz z zakresu technik dentystycznych i prac protetycznych- technicy dentystyczni. Świadczenia udzielane są na podstawie umów współpracy. 

  I.  ZADANIA PODMIOTU  

  1. Boutique Dental jako gabinet stomatologiczny świadczy usługi z zakresu stomatologii w specjalnościach:  
  • Leczenie zachowawcze  
  • Leczenie endodontyczne pod mikroskopem 
  • Zabiegi profilaktyczne  
  • Periodontologia
  • Konsultacje i rentgenodiagnostyka  
  • Stomatologia estetyczna i protetyka cyfrowa  
  • Protetyka techniczna cyfrowa  
  • Chirurgia  
  • Implantologia 
  1. Kadra medyczna:  
  • Lekarze stomatolodzy  
  • Higienistki stomatologiczne 
  • Asystentki stomatologiczne 
  • Technicy dentystyczni 
  1. Kadra administracyjna 
  • Recepcja 
  • Opiekunowie pacjenta
  • Administracja biura  
  1. Certyfikaty i urządzenia  

  Zespół Boutique Dental, świadczy usługi z wykorzystaniem nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu medycznego. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty zgodne z wymaganymi normami. Procedury wprowadzone wśród pracowników gabinetu zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz pacjentów.  

  II. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  

  1. Boutique Dental świadczy usługi stomatologiczne w zakresie : 
  • Leczenia zachowawczego  
  • Leczenia endodontycznego pod mikroskopem 
  • Zabiegów profilaktycznych  
  • Konsultacji i rentgenodiagnostyki  
  • Stomatologii estetycznej i protetyki cyfrowej  
  • Protetyki technicznej cyfrowej  
  • Chirurgii  
  • Implantologii 

  Szczegółowy wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej boutiquedental.pl w zakładce Cennik.  

  https://boutiquedental.dkonto.pl/cennik/ 

  * zakres udzielanych świadczeń aktualizowany jest co 6 miesięcy  

  III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

  Juzala Medical Group sp.z.o.o pod nazwą marki Boutique Dental Gabinet Stomatologiczny, ul.Hoża 55 lok.19 00-681 Warszawa  

  Zarząd i kierownicy medyczni Boutique Dental : 

  • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala  
  • Lek med Ireneusz Juzala  

  Administracja:  

  • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala  
  • Lek med Ireneusz Juzala  

  Recepcja i administracja – świadczy usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura, obsługi dokumentacji, rozliczeń oraz informacji dla pacjentów.  

  Lekarze i asysta stomatologiczna – udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wymienionym w pkt II , z zachowaniem wszelkiej staranności podczas wykonywanych usług medycznych.  

  Higienistki Stomatologiczne – udzielają świadczeń w zakresie profilaktyki jemu ustnej oraz na zlecenie i pod opieką lekarza zabiegów estetycznych ze wskazań protetycznych.  

  IV. PLANOWANIE I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTÓW ORAZ PROCEDURY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH  

  • Gabinet stomatologiczny Boutique Dental udziela świadczeń z zakresu stomatologii w godzinach 9:00 – 20:00 lub 9:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty w godzinach od 8:00 – 14:00 Aktualne godziny przyjęć pacjentów można znaleźć na stronie www.boutiquedental.pl  oraz Google wizytówka.
  • Każdorazowo przyjęcie pacjenta możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu oraz czasu i godziny udzielenia świadczenia. Boutique Dental zastrzega możliwość przyjęcia pacjenta który nie dokonał rezerwacji poprzez recepcję gabinetu.  
  • Pacjent ma możliwość otrzymania od Recepcji informacji który z zabiegowców w Boutique Dental będzie odpowiadał spełnieniu jego potrzeb. 
  • Przyjęcie pacjenta będzie możliwe po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości pacjenta w recepcji gabinetu oraz wypełnieniu dokumentacji medycznej wejściowej zawierającej dane osobowe wymagane w prowadzeniu dokumentacji medycznej, udzielaniu świadczeń zdrowotnych: PESEL lub numer dowodu , adres korespondencyjny, numer telefonu. Celem zebrania tych danych jest, ustalenie tożsamości przyjmowanego pacjenta. Brak uzupełnienia pełnej dokumentacji wejściowej wraz z wymaganymi danymi, przyczynia się do odmowy udzielenia świadczenia przez placówkę Boutique Dental jako podmiocie leczniczym JUZALA MEDICAL GROUP. W przypadku jak powyżej, lekarz ma obowiązek wskazać inny gabinet który w tym samym zakresie jest w stanie udzielić świadczenia pacjentowi.
  • Pacjent na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu, konsultacji  powinien stawić się w recepcji Boutique Dental aby móc wypełnić odpowiednią dokumentacje przed rozpoczęciem terapii. Dokumentacja z zakresu medyczno-administracyjnego związana będzie z informacją o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, ochroną danych osobowych, pouczenia co do planowanego zabiegu i zaleceń po zabiegowych.  
  • Lekarz prowadzący, higienistka stomatologiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu poprzez brak chęci wyrażenia świadomej zgody na zabieg przez pacjenta, braku udzielenia informacji o stanie zdrowia wymaganym do leczenia, numeru Pesel w celu identyfikacji tożsamości pacjenta lub działania nie pozwalającego na bezpieczną diagnozę i podjęcie leczenia lub zagrażające procesowi terapeutycznemu. Ma jednak obowiązek wskazania miejsca gdzie taką pomoc pacjent może otrzymać.  
  • Każdorazowo termin umówionej wizyty potwierdzany jest na minimum 12 godzin przed planowanym spotkaniem. Kontakt ze strony recepcji następuje w formie telefonicznej dzwonić na numer podany przez pacjenta lub wiadomości sms z możliwością wykonania potwierdzenia na numer zwrotny, w przypadku braku aktualnego numeru telefonu, recepcja kontaktować się będzie również w formie e-mail. Brak potwierdzenia do godziny 18:00 wizyty automatycznie anuluje dokonaną rezerwację i pozostawia możliwość zapisu innego pacjenta o czym pacjent zostaje poinformowany wiadomością sms odwołującą niepotwierdzoną wizytę. 
  • Spóźnienie wynikające z przyczyn po stronie pacjenta do 15-20  minut powoduje możliwość anulacji wizyty przez lekarza prowadzącego i odmowy udzielenia świadczenia. Istnieje możliwość przyjęcia pacjenta, po akceptacji ze strony Kierownika Medycznego lub lekarza prowadzącego.
  • Trzykrotne nie stawienie się pacjenta na planowaną wizytę bez uprzedniej informacji o planowanej nieobecności, pozwala recepcji i administracji Boutique Dental na pobieranie bezzwrotnej zaliczki w formie przedpłaty na konto Juzala Medical Group na poczet kolejnych planowanych wizyt. Wysokość zaliczki 500 zł za godzinę wizyty. Szczegóły informacji o zaliczce gra zadatku w recepcji gabinetu.  
  • Pacjenci z bólem zęba po ingerencji stomatologicznej ze strony Boutique Dental, proszeni są o kontakt w jak najszybszym czasie. Recepcja ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego danego pacjenta. Termin wizyty ustalany jest bezpośrednio z lekarzem.  
  • Gwarancja i rękojmia na udzielone wybrane świadczenia opisana została w szczegółowej zakładce na stronie boutiquedental.pl – gwarancja. 
  • Ceny za oferowany zakres usług dostępne są na stronie gabinetu w zakładce cennik. Gabinet zastrzega sobie, możliwość aktualizacji cennika co 12 miesięcy   

  V. ZASADY ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ  

  Gabinet Boutique Dental tworzy, prowadzi i archiwizuje dokumentacje medyczną udzielonych świadczeń pacjentów.  

  Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej z uwzględnieniem wszelkich certyfikatów i procesów zabezpieczających dostęp osób trzecich. 

  Udostępnienie dokumentacji medycznej wymaga stosownych zgód udzielonych przez pacjenta. Każdorazowo na prośbę pacjenta, recepcja Boutique Dental ma obowiązek poinformować o możliwościach kopiowania, udostępniania i przesyłania dokumentacji medycznej.  

  Dostęp do dokumentacji medycznej, posiadają jedynie osoby zatrudnione w gabinecie stomatologicznym Boutique Dental i spółce Juzala Medical Group , pełniące funkcje administracyjne i udzielające świadczeń zdrowotnych, które przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu jej ochrony danych.  

  Każdy z ww.osób złożył stosowne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeń.  

  Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona : 

  • Samemu pacjentowi na wyraźną jego prośbę  
  • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem stosownego oświadczenia 
  • Osobom upoważnionym pisemnie przez pacjenta, na formularzu Boutique Dental za okazaniem dowodu tożsamości, dokumentacja udostępniana jest bez zbędnej zwłoki.

  Dokumentacja medyczna należąca do pacjenta dostarczana na nośnikach informatycznych z zewnątrz, nie będzie możliwa do odtworzenia w komputerach należących do Boutique Dental.  

  Kserokopie i odpisy dokumentacji medycznej, wydawane są w formie nieodpłatnej.  

   VI. GWARANCJA, REKOJMIA, ZADATEK  

  Gwarancja / Rękojmia obejmuje: 

  • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne – 24 miesiące  
  • Leczenie kanałowe pod mikroskopem (pierwotne)- 12 miesięcy 
  • Leczenie protetyczne :  Wkład koronowo- korzeniowy – 12 miesięcy  
  • Leczenie protetyczne : Nakład onlay/inlay  – 24 miesiące  
  • Leczenie protetyczne : Licówki – 24 miesiące  
  • Leczenie protetyczne : Korony i Mosty – 36 miesięcy  
  • Leczenie protetyczne : Protezy ruchome 24 miesiące  

  Szczegółowe warunki udzielania gwarancji/rękojmi opisuje : podstrona gwarancja na stronie www.boutiquedental.pl. wszelkich informacji dotyczących zasad udzielenie gwarancji/rękojmi uzyskają Państwo w recepcji gabinetu.  

  Zadatek pozwala pacjentowi – zarezerwować wydłużony czas leczenia zespołu medycznego wybranego lekarza i jego asysty wraz z pełnym instrumentarium niezbędnym do udzielenia świadczenia wg planu leczenia. Zadatek opłacany jest od rezerwacji powyżej 90 minut. Zadatek w przypadku rezygnacji na minimum 6 godzin przed zabiegiem lub tuż przed, jest bezzwrotny. Pokrywa on koszty przygotowania zespołu medycznego wybranego lekarza i jego asysty wraz z pełnym instrumentarium. Przed planowanymi dużymi zabiegami chirurgicznymi, protetycznymi i implantologicznymi, Juzala Medical Group sp z.o.o wymaga 50% przedpłaty na konto, na 2 dni przed zabiegiem.

  Kwota zadatku 500 zł – 60 minut.  Szczegóły u lekarza prowadzącego i recepcji gabinetu stomatologicznego.  Standardowe rezerwacje dokonywane są przez recepcję gabinetu stomatologicznego na czas od 30 do 90 minut. Rezerwacji dokonać można poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub e-mail. Rezerwacja jest aktualne w momencie potwierdzenia jej przez recepcję gabinetu.  

  Świadczenia, w ramach gwarancji/rękojmi udzielane będą po akceptacji kierownika medycznego.  

  Kierownik medyczny, zastrzega sobie 5 dniowy czas na rozpatrzenie pojedynczego przypadku udzielenia gwarancji/rekojmi.  

  VII. RODO – OCHRONA DANYCH I ICH PRZETWARZANIE  

  Administratorem danych osobowych pacjentów, kontrachentów i osób zatrudnionych w Boutique Dental jest Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa  

  Administrator pełniący funkcję Zarządu Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental przetwarza i wykorzystuje dane wymagane do świadczenia usług z zakresu: 

  • Współpracy z kontrahentami świadczącymi usługi na potrzeby Administratora  
  • Udzielania świadczeń medycznych  
  • Informowania o terminach i dokonanych rezerwacjach przez pacjentów 
  • Procedowanie w sprawach roszczeń, prawno – administracyjnych.  
  • Korespondencji drogą e-mail, sms i telefoniczną z pacjentami w celach przekazania informacji o planowanych zabiegach, aktualnych ofertach i promowanych usługach 
  • Działania rozliczeniowo – księgowe wynikające z fiskalizacji płatności dokonanych na rzecz Boutique Dental.  

  Stosownie do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej: „RODO”),  Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa  NIP 7011046156 informuje, iż:

  1. Jest Administratorem Danych:
  • Pacjentów: którzy zarejestrowali się i/lub korzystali/korzystają z usług  Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa NIP 7011046156 Boutique Dental – w celu realizacji usług zdrowotnych oraz obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu prawa medycznego, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w związku z właściwymi przepisami z ww. zakresu), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu i/lub ustaleniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na stosowaniu monitoringu wizyjnego obejmującego pomieszczenia ogólnodostępne w podmiocie leczniczym Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa NIP 7011046156 gabinet stomatologiczny Boutique Dental oraz systemu rejestracji rozmów realizowanego za pośrednictwem telefonów stacjonarnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wynikającym ze złożonego oświadczenia (w szczególności jeżeli wyrażono zgody na monitoring w gabinecie, na wykorzystywanie wizerunku, na działania marketingowe).
  • Przedstawicieli ustawowych Pacjentów o których mowa z pkt. 1 powyżej: w celu dokonania rejestracji oraz realizacji świadczenia zdrowotnego oraz na podstawie obowiązków prawnych wynikających z przepisów z zakresu prawa medycznego, podatkowego i rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z właściwymi przepisami z ww. zakresu, przede wszystkim w celu realizacji obowiązku uzyskania i udokumentowania zgody na przeprowadzenie leczenia oraz rozliczenia finansowego zrealizowanego świadczenia zdrowotnego), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na dochodzeniu i/lub ustaleniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na stosowaniu monitoringu wizyjnego obejmującego pomieszczenia ogólnodostępne w w podmiocie leczniczym Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa NIP 7011046156 – gabinet stomatologiczny Boutique Dental oraz systemu rejestracji rozmów realizowanego za pośrednictwem telefonów stacjonarnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie wynikającym ze złożonego oświadczenia (w szczególności jeżeli wyrażono zgodę na cele marketingowe).
  1. Dane kontaktowe Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental:
   1. Numer telefonu: +48 22 602m 02 06
   2. Adres email: administracja@boutiquedental.pl
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych wyznaczonego w Boutique Dental Przemysław Juzala:
   1. Numer telefonu: +48 22 602 02 06
   2. Adres e-mail: kontakt@boutiquedental.pl
  3. Dane osób wskazanych w pkt. 1 powyżej są dostępne dla następujących podmiotów:
   1. laboratoria dentystyczne i diagnostyczne współpracujące ze Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental;
   2. podmioty świadczące na rzecz Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental usługi księgowe, doradcze, prawne i z zakresu IT,
   3. dostawcy usług techniczno-organizacyjnych oraz informatycznych potrzebnych do świadczenia usług zdrowotnych i rejestracji.
  4. Dane będą przechowywane przez następujące okresy:
   1. przez okres wymagany prawem dla dokumentacji medycznej;
   2. przez okres przedawnienia roszczeń;
   3. przez okres wymagany prawem dla dokumentacji księgowej i rachunkowej;
   4. nagrania z monitoringu wizyjnego co do zasady będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania; okres ten nie dotyczy sytuacji gdy nagranie będzie stanowiło lub będzie mogło stanowić dowód w postępowaniu przewidzianym prawem – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
   5. nagrania rozmów co do zasady będą przechowywane przez okres 5 miesięcy od dnia nagrania; okres ten nie dotyczy sytuacji gdy nagranie będzie stanowiło lub będzie mogło stanowić dowód w postępowaniu przewidzianym prawem –wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
   6. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub zaprzestania przez Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental realizacji celów dla których zgody zostały pozyskane – w przypadku danych przetwarzanych na podstawie przedmiotowej zgody.
  5. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych w zakresie złożonego oświadczenia. Dokonane przed wycofaniem zgody przetwarzanie danych nie ulega delegalizacji.
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental przetwarza dane takiej osoby z naruszeniem przepisów RODO.
  7. Na warunkach wynikających z RODO, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu.
  8. Podanie danych niezbędnych do realizacji świadczenia zdrowotnego jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia i realizacji umowy o realizację usługi. Brak podania danych uniemożliwia realizację usługi. Podanie danych w ramach ankiety epidemiologicznej służy realizacji obowiązkom prawnym. Podanie danych, które mają być przetwarzane na podstawie zgody jest w pełni dobrowolne i zależne od decyzji osoby, której dane dotyczą, niemniej brak podania danych uniemożliwi podejmowanie przez Juzala Medical Group sp z.o.o – gabinet stomatologiczny Boutique Dental wobec takiej osoby działań z którymi wiąże się udzielana zgoda (np. brak powiadomień o aktualnych promocjach i innych działaniach marketingowych w przypadkubraku zgody na kontakty marketingowe).

  VIII. SYSTEM REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH – OCHRONA DANYCH

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą stosowanego systemu rejestracji rozmów telefonicznych jest Juzala Medical Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Boutique Dental) z siedzibą w Warszawie (00-681), ul. Hoża 55 lok. 19 posiadająca numer NIP: 7011046156, numer REGON: 389570233, KRS 0000913086 nr. tel.: 22 602 02 06, e-mail: administracja@boutiquedental.pl Reprezentowanym przez : Przemysław Juzala.

  2. System rejestracji rozmów telefonicznych dotyczy wszystkich numerów stacjonarnych i komórkowych Administratora.

  3. Celem przetwarzania danych osobowych poprzez stosowany system rejestracji rozmów telefonicznych jest zapewnienie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy i weryfikacja właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, posiadanie dowodu na okoliczność telefonicznej rejestracji Pacjentów oraz zawierania umów w związku z prowadzoną działalnością przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia*, art. 223 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

  4. Dostęp do nagrań (oprócz Administratora) ma podmiot świadczący usługi IT.

  5. Nagranie będzie przechowywane maksymalnie przez okres 5 miesięcy licząc od dnia nagrania. Po upływie wskazanego terminu dane podlegają usunięciu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy nagranie będzie służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż nagranie może stanowić dowód w takim postępowaniu – wówczas nagranie będzie przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

  6. Każda osoba nagrywana ma prawo żądania od Administratora:

  1. dostępu do nagrania, które jej dotyczy,
  2. usunięcia lub sprostowania nagrania, które jej dotyczy,
  3. ograniczenia przetwarzania nagrania, które jej dotyczy,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych za pomocą nagrania, które jejdotyczy.

  7. Każda nagrana osoba ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w sytuacji, gdy uzna iż przetwarzanie jej danych za pośrednictwem monitoringu narusza Rozporządzenie*

  8. Dane osób nagrywanych nie są objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji

  IX. MONITORING WIZYJNY

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE zwanym dalej RODO informujemy, że: 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego jest Juzala Medical Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Boutique Dental)
  z siedzibą w Warszawie (00-681), ul. Hoża 55 lok. 19
  posiadająca numer NIP: 7011046156, numer REGON: 389570233, KRS 0000913086 nr. tel.: 22 602 02 06, e-mail: administracja@boutiquedental.pl Reprezentowanym przez : Przemysław Juzala

  2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jest wyznaczony przez Administratora Inspektor Ochrony Danych Osobowych.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:  kontakt@boutiquedental.pl Przemysław Juzala 

  3. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia. 

  4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone za pomocą tablic informacyjnych na terenie objętym monitoringiem. Monitoring obejmuje:

  • recepcję gabinetu i ciąg komunikacyjny 
  • gabinet stomatologiczny nr 1
  • gabinet stomatologiczny nr 2
  • pomieszczenie będące pracownią RTG

  5. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się bezpośrednio z Administratorem danych. 

  6. Klinika dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia: a) na wniosek osób uprawionych; b) na wniosek organów prowadzących postępowania; 

  7. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

  8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm). 

  9. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać.

  10. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 30 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa. 

  11. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

  12. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 14. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana , narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

  13. Przetwarzane za pomocą monitoringu wizyjnego i udostępniane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Informujemy również, że : Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  Administrator danych:

  Ireneusz Juzala  – właściciel
  Przemysław Juzala – Inspektor Danych Osobowych

  X. PRAWA PACJENTA

  KARTA PRAW PACJENTA OBOWIĄZUJĄCA W JUZALA MEDICAL GROUP SP Z.O.O Boutique Dental

  1. Pacjent ma prawo do ochrony zdrowia. (art. 68 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483.)

  2. Pacjent ma prawo do informacji o przysługujących prawach pacjenta. (art. 11 ust 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2016 r. poz. 186) zwanej dalej „ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”)

  3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na dostępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, wykonywanych przez lekarzy dentystów i pielęgniarki, z należytą starannością i zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych jawnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń. (art. 6 ust. 1 i 2, art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) zwanej dalej „ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty”; art. 11 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251), zwanej dalej: „ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej”)

  4. Pacjent ma prawo do żądania, aby udzielający świadczeń zdrowotnych lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Żądanie pacjenta, jak również odmowa spełnienia żądania powinny zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. (art. 6 ust. 3 i 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  5. Pacjent ma prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pacjenta. (art. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) Pacjenci z ostrym bólem i po urazach są przyjmowani poza kolejnością.

  6. Pacjent ma prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 36 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  7. Pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy) ma prawo do uzyskania przystępnej informacji od lekarza o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia, rokowaniu. Lekarz może być zwolniony z tego obowiązku na żądanie pacjenta. W sytuacji gdy rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu, jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta. Lekarz może udzielać powyższych informacji, innym osobom tylko za zgodą pacjenta. (art. 31 ust. 1 – 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 9 ustawy
  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  8. Pacjent ma prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu od lekarza odpowiedniej informacji. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, zgoda pacjenta może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym. (art. 32 ust. 1 i ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 16 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  9. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta. (art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  10. Pacjent ma prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody (a w przypadku niemożności wyrażenia zgody w powyższej formie, za równoważne uważa się wyrażenie zgody ustnie złożonej w obecności dwóch świadków) na uczestnictwo w eksperymencie medycznym po uprzednim uzyskaniu informacji o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia przedmiotowego eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie, w każdym jego stadium. W przypadku gdyby natychmiastowe przerwanie eksperymentu mogło spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia jego uczestnika, lekarz obowiązany jest go o tym poinformować. (art. 24, art. 25 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  11. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na wniosek swój, swego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Dokumentacja medyczna może być udostępniona:
  a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego
  świadczeń zdrowotnych,
  b) poprzez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
  d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  e) na informatycznym nośniku danych.
  (art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  12. Pacjent ma prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. (art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922); art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  13. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach prawa. (art. 40 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty; art. 17 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej; art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  14. Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udzielenia świadczenia. (art. 38 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  15. Pacjent ma prawo do złożenia skargi na lekarza dentystę do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej izbie lekarskiej w przypadku podejrzenia postępowania sprzecznego z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz w przypadku naruszenia przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza. (art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522))

  16. Prawo do rejestracji u świadczeniodawcy w szczególności: osobiście, przez osoby trzecie i telefonicznie. (§13 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015, poz. 1400))

  17. Pacjent ma prawo do zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu, działania niepożądanego produktu leczniczego. (art. 12a ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  SZCZEGÓLNE PRAWA MAŁOLETNICH I OSÓB UBEZWŁASNOWOLNIONYCH W TRAKCIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

  Pacjent poniżej 18 roku życia ma prawo do korzystania z większości praw przysługujących osobom dorosłym w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem uprawnień przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

  1. Pacjentowi, który nie ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego i wysłuchuje jego zdania. (art. 31 ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  2. Pacjentowi, który ukończył 16 lat, lekarz ma obowiązek udzielić przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. (art. 31 ust. 1 i ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  3. Pacjent, który ukończył 16 lat, ma prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych przez lekarza. W przypadku osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgodę wyraża przedstawiciel ustawowy tej osoby. Jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie badania, konieczne jest ponadto uzyskanie zgody tej osoby. (art. 17 ust. 1 ustawy o prawach
  pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; art. 32 ust 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  4. W zastępstwie pacjenta małoletniego (powyżej 16 roku życia – w przypadku braku decyzji, a poniżej 16 roku życia – w każdym przypadku), pacjenta całkowicie ubezwłasnowolnionego lub niezdolnego do świadomego wyrażenia zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych, zgodę taką ma prawo wyrazić jego przedstawiciel ustawowy (tzw. „zgoda zastępcza”). W przypadku braku przedstawiciela ustawowego prawo to, w odniesieniu do badania, może wykonać opiekun faktyczny. (art. 17 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  5. Pacjent, który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu co do udzielenia świadczenia zdrowotnego, pomimo zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego. W takim przypadku wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. (art. 17 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta)

  6. W przypadku zastosowania zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, w stosunku do pacjenta, który ukończył 16 lat, wymagana jest również (obok zgody przedstawiciela ustawowego) jego zgoda udzielona w formie pisemnej (34 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  7. Udział małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w eksperymencie medycznym jest dopuszczalny tylko za pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawowego. Jeżeli pacjent ukończył 16 lat bądź też nie ukończył 16 lat, jest całkowicie ubezwłasnowolniony, ale jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie, konieczna jest także jego pisemna zgoda. (art. 25
  ust. 2 i 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty)

  8. W celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu w trakcie trwania badania klinicznego, przysługuje prawo do zapewnienia udziału w przedmiotowym badaniu, personelu posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie postępowania z małoletnimi oraz zastosowania metod służących minimalizacji dyskomfortu związanego z wykonywanym badaniem. (§ 23 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia badań klinicznych z udziałem małoletnich (Dz. U. Nr 104, poz. 1108))

  W każdej sytuacji, gdy uważasz, że Twoje prawa są niewłaściwie realizowane skontaktuj się z Rzecznikiem
  Praw Pacjenta:
  Ogólnopolska bezpłatna infolinia Biuro Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590
  (z telefonów stacjonarnych i komórkowych)
  czynne pn.–pt. 8:00–18:00

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  kancelaria@rpp.gov.pl
  tel: (22) 532 – 82 – 50
  fax: (22) 506 – 50 – 64

  XI. PRZYPISY KOŃCOWE I PORZĄDKOWE  

  Zarząd gabinetu Boutique Dental w Spółce Juzala Medical Group sp.z.o.o będącym częścią podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19, 00-681 Warszawa, oświadcza że, wszelkie zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczą i obowiązują, zarówno pracowników zatrudnionych w Boutique Dental jak i kontrahentów oraz pacjentów którym udzielane są świadczenia medyczne.  

  Regulamin Organizacyjny dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych osób w recepcji gabinetu oraz na stronie www.boutiquedental.pl