REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny Boutique Dental  Gabinetu Stomatologicznego należącego do podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa.

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental należącym do Juzala Medical Group sp.z.o.o w Warszawie określa: 

 1. Zadania podmiotu 
 1. Zakres udzielanych świadczeń  
 1. Miejsce udzielania świadczeń i struktura organizacyjna 
 1. Planowanie i przebieg obsługi pacjentów oraz procedury udzielania świadczeń 
 1. Zasady związane z dokumentacją medyczną 
 1. Gwarancje, rękojmia, zadatek 
 1. RODO ochrona danych i ich przetwarzanie
 1. Przepisy końcowe porządkowe  

OPIS SZCZEGÓŁOWY:

 1. Boutique Dental – gabinet stomatologiczny ul.Hoża 55 lok 19, 00-681 Warszawa, Juzala Medical Group sp.z.o.o NIP 7011046156, REGON 389570233.  
 1. PODMIOT LECZNICZY – JUZALA MEDICAL GROUP SP.Z.O.O posiada wpis do KRS o numerze 00009130086. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą otrzymała jako podmiot leczniczy z numerem księgi rejestrowej 000000245102 . Głównym zakresem świadczeń podmiotu są : ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,  stomatologiczna praktyka lekarska endodoncja, protetyka i chirurgia  oraz realizacja usług z zakresu rentgenodiagnostyki ( punktowej, tomografii cyfrowej i zdjęć pan tomograficznych). 
 1. Świadczenia w zakresie usług stomatologicznych udzielają lekarze dentyści, higienistki stomatologiczne oraz z zakresu technik dentystycznych i prac protetycznych- technicy dentystyczni. Świadczenia udzielane są na podstawie umów współpracy. 

I.  ZADANIA PODMIOTU  

 1. Boutique Dental jako gabinet stomatologiczny świadczy usługi z zakresu stomatologii w specjalnościach :  
 • Leczenie zachowawcze  
 • Leczenie endodontyczne pod mikroskopem 
 • Zabiegi profilaktyczne  
 • Konsultacje i rentgenodiagnostyka  
 • Stomatologia estetyczna i protetyka cyfrowa  
 • Protetyka techniczna cyfrowa  
 • Chirurgia  
 • Implantologia 
 1. Kadra medyczna :  
 • Lekarze stomatolodzy  
 • Higienistki stomatologiczne 
 • Asystentki stomatologiczne 
 • Technicy dentystyczni 
 1. Kadra administracyjna 
 • Recepcja 
 • Opiekunowie pacjenta
 • Administracja biura  
 1. Certyfikaty i urządzenia  

Zespół Boutique Dental, świadczy usługi z wykorzystaniem nowoczesnego, certyfikowanego sprzętu medycznego. Urządzenia posiadają odpowiednie atesty zgodne z wymaganymi normami. Procedury wprowadzone wśród pracowników gabinetu zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników oraz pacjentów.  

II. ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ  

 1. Boutique Dental świadczy usługi stomatologiczne w zakresie : 
 • Leczenia zachowawczego  
 • Leczenia endodontycznego pod mikroskopem 
 • Zabiegów profilaktycznych  
 • Konsultacji i rentgenodiagnostyki  
 • Stomatologii estetycznej i protetyki cyfrowej  
 • Protetyki technicznej cyfrowej  
 • Chirurgii  
 • Implantologii 

Szczegółowy wykaz zabiegów dostępny jest na stronie internetowej boutiquedental.pl w zakładce Cennik.  

https://boutiquedental.dkonto.pl/cennik/ 

* zakres udzielanych świadczeń aktualizowany jest co 6 miesięcy  

III. MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ I STRUKTURA ORGANIZACYJNA  

Juzala Medical Group sp.z.o.o pod nazwą marki Boutique Dental Gabinet Stomatologiczny, ul.Hoża 55 lok.19 00-681 Warszawa  

Zarząd i kierownicy medyczni Boutique Dental : 

 • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala  
 • Lek med Ireneusz Juzala  

Administracja :  

 • Lek stom Elżbieta Skalmierska-Juzala  
 • Lek med Ireneusz Juzala  

Recepcja i administracja – świadczy usługi w zakresie administracyjnej obsługi biura, obsługi dokumentacji, rozliczeń oraz informacji dla pacjentów.  

Lekarze i asysta stomatologiczna – udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie wymienionym w pkt II , z zachowaniem wszelkiej staranności podczas wykonywanych usług medycznych.  

Higienistki Stomatologiczne – udzielają świadczeń w zakresie profilaktyki jemu ustnej oraz na zlecenie i pod opieką lekarza zabiegów estetycznych ze wskazań protetycznych.  

IV. PLANOWANIE I PRZEBIEG OBSŁUGI PACJENTÓW ORAZ PROCEDURY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH  

 • Gabinet stomatologiczny Boutique Dental udziela świadczeń z zakresu stomatologii w godzinach 9:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku oraz w wybrane soboty w godzinach od 8:00 – 14:00 Aktualne godziny przyjęć pacjentów można znaleźć na stronie www.boutiquedental.pl  
 • Każdorazowo przyjęcie pacjenta możliwe jest po uprzednim ustaleniu terminu oraz czasu i godziny udzielenia świadczenia. 
 • Pacjent ma możliwość otrzymania od Recepcji informacji który z zabiegowców w Boutique Dental będzie odpowiadał spełnieniu jego potrzeb. 
 • Przyjęcie pacjenta będzie możliwe po okazaniu aktualnego dowodu tożsamości pacjenta w recepcji gabinetu oraz wypełnieniu dokumentacji medycznej wejściowej zawierającej dane osobowe wymagane w prowadzeniu dokumentacji medycznej, udzielaniu świadczeń zdrowotnych: PESEL lub numer dowodu , adres korespondencyjny, numer telefonu. Celem zebrania tych danych jest, ustalenie tożsamości przyjmowanego pacjenta. Brak uzupełnienia pełnej dokumentacji wejściowej wraz z wymaganymi danymi, przyczynia się do odmowy udzielenia świadczenia przez placówkę Boutique Dental jako podmiocie leczniczym JUZALA MEDICAL GROUP. W przypadku jak powyżej, lekarz ma obowiązek wskazać inny gabinet który w tym samym zakresie jest w stanie udzielić świadczenia pacjentowi.
 • Pacjent na 10 minut przed rozpoczęciem zabiegu, konsultacji  powinien stawić się w recepcji Boutique Dental aby móc wypełnić odpowiednią dokumentacje przed rozpoczęciem terapii. Dokumentacja z zakresu medyczno-administracyjnego związana będzie z informacją o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, ochroną danych osobowych, pouczenia co do planowanego zabiegu i zaleceń po zabiegowych.  
 • Lekarz prowadzący, higienistka stomatologiczna zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu poprzez brak chęci wyrażenia świadomej zgody na zabieg przez pacjenta lub działania nie pozwalające na bezpieczną diagnozę i podjęcie leczenia lub zagrażające procesowi terapeutycznemu. Ma jednak obowiązek wskazania miejsca gdzie taką pomoc pacjent może otrzymać.  
 • Każdorazowo termin umówionej wizyty potwierdzany jest na minimum 12 godzin przed planowanym spotkaniem. Kontakt ze strony recepcji następuje w formie wiadomości sms z możliwością wykonania potwierdzenia na numer zwrotny, w przypadku braku aktualnego numeru telefonu, recepcja kontaktować się będzie również w formie e-mail. Brak potwierdzenia do godziny 19:00 wizyty automatycznie anuluje dokonaną rezerwację i pozostawia możliwość zapisu innego pacjenta o czym pacjent zostaje poinformowany wiadomością sms odwołującą niepotwierdzoną wizytę. 
 • Spóźnienie wynikające z przyczyn po stronie pacjenta do 15-20  minut powoduje możliwość anulacji wizyty przez lekarza prowadzącego i odmowy udzielenia świadczenia. Istnieje możliwość przyjęcia pacjenta, po akceptacji ze strony Kierownika Medycznego lub lekarza prowadzącego.
 • Trzykrotne nie stawienie się pacjenta na planowaną wizytę bez uprzedniej informacji o planowanej nieobecności, pozwala recepcji i administracji Boutique Dental na pobieranie zaliczki w formie przedpłaty na konto Juzala Medical Group na poczet kolejnych planowanych wizyt. Wysokość zaliczki 500 zł za godzinę wizyty. Szczegóły informacji o zaliczce gra zadatku w recepcji gabinetu.  
 • Pacjent
 • Pacjenci z bólem zęba po ingerencji stomatologicznej ze strony Boutique Dental, proszeni są o kontakt w jak najszybszym czasie. Recepcja ma obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego danego pacjenta. Termin wizyty ustalany jest bezpośrednio z lekarzem.  
 • Gwarancja i rękojmia na udzielone wybrane świadczenia opisana została w szczegółowej zakładce na stronie boutiquedental.pl – gwarancja. 
 • Ceny za oferowany zakres usług dostępne są na stronie gabinetu w zakładce cennik. Gabinet zastrzega sobie, możliwość aktualizacji cennika co 12 miesięcy.   

V. ZASADY ZWIĄZANE Z DOKUMENTACJĄ MEDYCZNĄ  

Gabinet Boutique Dental tworzy, prowadzi i archiwizuje dokumentacje medyczną udzielonych świadczeń pacjentów.  

Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej z uwzględnieniem wszelkich certyfikatów i procesów zabezpieczających dostęp osób trzecich. 

Udostępnienie dokumentacji medycznej wymaga stosownych zgód udzielonych przez pacjenta. Każdorazowo na prośbę pacjenta, recepcja Boutique Dental ma obowiązek poinformować o możliwościach kopiowania, udostępniania i przesyłania dokumentacji medycznej.  

Dostęp do dokumentacji medycznej, posiadają jedynie osoby zatrudnione w gabinecie stomatologicznym Boutique Dental i spółce Juzala Medical Group , pełniące funkcje administracyjne i udzielające świadczeń zdrowotnych, które przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu jej ochrony danych.  

Każdy z ww.osób złożył stosowne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy informacji związanej ze stanem zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeń.  

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona : 

 • Samemu pacjentowi na wyraźną jego prośbę  
 • Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, za okazaniem stosownego oświadczenia 
 • Osobom upoważnionym pisemnie przez pacjenta, na formularzu Boutique Dental za okazaniem dowodu tożsamości 

Boutique Dental zastrzega sobie prawo do przygotowania dokumentacji, 7 – 10 dni roboczych.  

Dokumentacja medyczna należąca do pacjenta dostarczana na nośnikach informatycznych z zewnątrz, nie będzie możliwa do odtworzenia w komputerach należących do Boutique Dental.  

Kserokopie i odpisy dokumentacji medycznej, wydawane są w formie nieodpłatnej.  

 VI. GWARANCJA, REKOJMIA, ZADATEK  

Gwarancja / Rękojmia obejmuje: 

 • Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne – 24 miesiące  
 • Leczenie kanałowe pod mikroskopem – 12 miesięcy 
 • Leczenie protetyczne : 
 • Wkład koronowo- korzeniowy – 12 miesięcy  
 • Onlay  – 24 miesiące  
 • Licówki – 24 miesiące  
 • Korony i Mosty – 36 miesięcy  
 • Protezy ruchome 24 miesiące  

Szczegółowe warunki udzielania gwarancji opisuje : podstrona gwarancja na stronie www.boutiquedental.pl. wszelkich informacji dotyczących zasad udzielenie gwarancji uzyskają Państwo w recepcji gabinetu.  

Zadatek pozwala pacjentowi – zarezerwować wydłużony czas leczenia zespołu medycznego wybranego lekarza i jego asysty wraz z pełnym instrumentarium niezbędnym do udzielenia świadczenia wg planu leczenia. Zadatek opłacany jest od rezerwacji powyżej 90 minut.  

Kwota zadatku 500 zł – 60 minut.  Szczegóły u lekarza prowadzącego i recepcji gabinetu stomatologicznego.  Standardowe rezerwacje dokonywane są przez recepcję gabinetu stomatologicznego na czas od 30 do 90 minut. Rezerwacji dokonać można poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub e-mail. Rezerwacja jest aktualne w momencie potwierdzenia jej przez recepcję gabinetu.  

Świadczenia, w ramach gwarancji/rękojmi udzielane będą po akceptacji kierownika medycznego.  

Kierownik medyczny, zastrzega sobie 5 dniowy czas na rozpatrzenie pojedynczego przypadku udzielenia gwarancji/rekojmi.  

VII. RODO – OCHRONA DANYCH I ICH PRZETWARZANIE  

Administratorem danych osobowych pacjentów, kontrachentów i osób zatrudnionych w Boutique Dental jest Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19  00-681 Warszawa  

Administrator pełniący funkcję Zarządu Gabinetu Stomatologicznego Boutique Dental przetwarza i wykorzystuje dane wymagane do świadczenia usług z zakresu : 

 • Współpracy z kontrahentami świadczącymi usługi na potrzeby Administratora  
 • Udzielania świadczeń medycznych  
 • Informowania o terminach i dokonanych rezerwacjach przez pacjentów 
 • Procedowanie w sprawach roszczeń, prawno – administracyjnych.  
 • Korespondencji drogą e-mail, sms i telefoniczną z pacjentami w celach przekazania informacji o planowanych zabiegach, aktualnych ofertach i promowanych usługach 
 • Działania rozliczeniowo – księgowe wynikające z fiskalizacji płatności dokonanych na rzecz Boutique Dental.  

Administrator – zapewnia wszelkie standardy zabezpieczeń, szkoleń personelu – wynikające z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).  

VIII. PRZYPISY KOŃCOWE I PORZĄDKOWE  

Zarząd gabinetu Boutique Dental w Spółce Juzala Medical Group sp.z.o.o będącym częścią podmiotu leczniczego Juzala Medical Group sp. z o.o. ul.Hoża 55 lok.19, 00-681 Warszawa, oświadcza że, wszelkie zapisy Regulaminu Organizacyjnego dotyczą i obowiązują, zarówno pracowników zatrudnionych w Boutique Dental jak i kontrahentów oraz pacjentów którym udzielane są świadczenia medyczne.  

Regulamin Organizacyjny dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych osób w recepcji gabinetu oraz na stronie www.boutiquedental.pl